/

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza przez okres ustalony w umowie. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennyn oprocentowaniu zależnym zarówno od okresu i kwoty deponowanej w banku.

Odstetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Wpłaty na lokaty terminowe w BS w Lipnie przyjmuje się na czas określony tj. na okresy 1, 3 , 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Posiadacz wkładu może zmienić - wydłużyć w czasie trwania umowy okres pierwotnie zadeklarowany. Zmiana okresu nie powoduje rozwiązania umowy. Z wkładów terminowych nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty z wkładu terminowego powoduje rozwiązanie umowy o dany wkład bez względu na wysokość żądanej kwoty.

Odsetki dopisywane są do wkładu po upływie zadeklarowanego okresu. Posiadacz rachunku lokat terminowych może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników oraz złożyć dyspozycję zapisu na wypadek śmierci.

Korzyści z posiadania lokaty w BS w Lipnie

Zakładając lokatę w BS w Lipnie otrzymują Państwo korzyści:

  • bezpieczeństwo-środki zgromadzone na lokacie są obiete gwarancją ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • automatyczne przedłuzenie umowy na kolejny zadeklarowany okres
  • możliwość pobrania odsetek za okres poprzedni bez konieczności zerwania umowy. Odsetki nie podjęte w czasie trwania kolejnedo okresu zadeklarowania są dopisywane do kapitału i podlegają kapitalizacji według umowy
  • odsetki mogą być przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek bankowy
  • istnieje możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania wkładów
Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,