/
CO TO JEST RACHUNEK BIEŻĄCY ?

Rachunek biężący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością rolniczą, przeprowadzania transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki z bankomatu przy pomocy karty płatniczej Visa Electron. Środkami zgromadzonymi na rachunku może dysponować również ustanowiony przez właściciela konta pełnomocnik lub pełnomocnicy.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST RACHUNEK ?

Rachunek przeznaczony jest dla osób posiadających gospodarstwo rolne. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z POSIADANIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO ?

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia swobodne dysponowanie środkami oraz realizowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wszystkim posiadaczom proponujemy usługi, które ułatwią zarządzanie środkami na rachunku poprzez:

  • realizację zleceń stałych - niezastąpione przy opłacaniu zobowiązań o stałej wysokości np. abonament, czynsz itp.
  • polecenie zapłaty - wygodna forma opłacania powtarzalnych rachunków o zmiennej kwocie np. abonament za usługi telekomunikacyjne, rachunki za energię elektryczną itp.
  • CUI - całodobowy dostęp do rachunku i jego obsługa bez konieczności wychodzenia z domu
  • usługę SMS - bieżąca informacja o zmianie salda rachunku w formie wiadomości SMS
  • kartę płatniczą VISA ELECTRON
JAK OTWORZYĆ RACHUNEK BIEŻĄCY ?

Założenie rachunku bieżącego rolniczego następuje po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających posiadanie gospodarstwa rolnego oraz po podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku.
Dokumentami wymaganymi do założenia rachunku są:

  • nakaz płatniczy
  • akt notarialny lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowa dzierżawy, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntów
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej, jeśli wnioskodawca taką działalność prowadzi
  • dokument potwierdzający nadanie numeru NIP

Formularze do pobrania:

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,